Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Sanh

Giáo trình Đại cương về xã hội học chủ biên, Nguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề - Hà Nội Tài chính 2008 - 247tr. 20cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện tài chính

Cuốn sách gồm 7 chương: Sơ lược lịch sử xã hội học. Đối tượng, phương pháp, chức năng của xã hội học. Xã hội học về cơ cấu xã hội. Văn hóa xã hội. Xã hội hóa.Trật tự xã hội và kiểm soát xã hội. Phương pháp điều tra xã hội học

25.000đ


Xã hội học--Giáo trình.

Xã hội học

301 / Đ

Powered by Koha