Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Lân Dũng

Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng (Chủ biên), Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. - Tái bản lần 7 - Hà Nội Giáo dục 2008. - 519 27cm

Tổng quan về vi sinh vật: Hình thái và cấu tạo tế bào, dinh dưỡng, trao đổi chất và trao đổi năng lượng, sinh trưởng và phát triển, di truyền học,...

65.000đ


Vi sinh vật học--Giáo trình.

Vi sinh vật học Di truyền học

579 / V

Powered by Koha