Nuôi trồng thủy sản /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=14 RSS feed for public list Nuôi trồng thủy sản Artemia - Nghiên cứu và Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Văn Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3323 Bảo quản chế biến sản phẩm chăn nuôi và cá /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120 Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch by Trần, Xuân Chương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1502 Bộ luật dân sự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8370 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8433 Bộ luật lao động. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8427 Cá nước ngọt Việt Nam. by Nguyễn, Văn Hảo /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=978 Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Phú Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4952 Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Phú Hòa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7528 Cơ sở hóa học phân tích by Hoàng, Minh Châu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1564 Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học by Vũ, Đăng Độ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8413 Công nghệ vi sinh vật by Lương, Đức Phẩm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1688 Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá by Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8237 Động vật chí Việt Nam = by Nguyễn, Văn Chung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=975 Giáo trình Chăn nuôi đại cương by Nguyễn, Đức Hưng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99 Giáo trình chăn nuôi gia cầm by Nguyễn, Đức Hưng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3044 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=654 Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống động vật thủy sản by Nguyễn, Kim Đường /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6412 Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Văn Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8212 Giáo trình di truyền và chọn giống động vật thủy sản by Lê, Văn Dân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5016 Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản by Lê, Đức Ngoan /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288 Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản by Vũ, Duy Giảng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=221 Giáo trình Đại cương về xã hội học by Nguyễn, Văn Sanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam by Đinh, Xuân Lý /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8367 Giáo trình hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Quang Linh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2409 Giáo trình hóa học by Đinh, Thị Thu Thanh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7565 Giáo trình hóa sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=861 Giáo trình Hóa sinh động vật by Hồ, Trung Thông /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102 Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn by Nguyễn, Quang Linh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80 Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học by Lê, Văn Tiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3052 Giáo trình Mô phôi học thủy sản by Lưu, Thị Dung /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7539 Giáo trình Ngư loại II phân loại giáp xác và động vật thân mềm by Tôn, Thất Chất /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5037 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=754 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin by Phạm, Văn Sinh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8365 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học by Nguyễn, Bảo Vệ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7581 Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y by Lê, Đình Phùng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2354 Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản by Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7882 Giáo trình quản lý dự án by Từ, Quang Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=854 Giáo trình quản lý dự án by Từ, Quang Phương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9058 Giáo trình Quản lý dự án phát triển by Hoàng, Mạnh Quân /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7845 Giáo trình sinh học đại cương by Nguyễn, Bá Hai /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5029 Giáo trình Sinh học phân tử by Nguyễn, Hoàng Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=236 Giáo trình sinh thái thủy sinh vật by Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8202 Giáo trình tế bào học by Nguyễn, Bá Lộc /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106 Giáo trình toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=867 Giáo trình toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=866 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh by Phạm, Ngọc Anh /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8366 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=865 Giáo trình vật lý đại cương. by Lương, Duyên Bình /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=864 Hóa sinh học by Phạm, Thị Trân Châu /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1715 Hướng dẫn chế biến thức ăn cho tôm, cá by Đỗ, Đoàn Hiệp /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122 Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt . by Ngô, Trọng Lư /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=570 Lí thuyết xác suất và thống kê by Đinh, Văn Gắng /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1591 Luật thủy sản năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2022 Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp by Nguyễn, Văn Đức /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=738 Một số vấn đề về nội tiết học sinh sản cá /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177 Một số vấn đề về sinh lý cá và giáp xác by Đỗ, Thị Thanh Hương /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2415 Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dụng . /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1602 Nuôi và quản lý sức khỏe cá mú /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=959 Phôi sinh học hiện đại /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6536 Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản by Chu, Thị Thơm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=370 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học by Vũ, Cao Đàm /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1525 Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng by Lê, Văn Khoa /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1079 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp by Bùi, Văn Lợi /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7875 Sinh học đại cương. by Hoàng, Đức Cự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=330 Sinh học đại cương. by Hoàng, Đức Cự /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=331 Sinh học I by Nguyễn, Đăng Phong /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1196 Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước ngọt by Nguyễn, Duy Khoát /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1178 Tảo nước ngọt Việt Nam phân loại bộ tảo lục by Dương, Đức Tiến /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1888 Toán học cao cấp. by Nguyễn, Đình Trí /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1593 Xã hội học đại cương by Nguyễn, Sinh Huy /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274 Xác suất thống kê by Đào, Hữu Hồ /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=334