000 01562nam a2200289Ia 4500
001 00003437
003 OSt
005 20180511145410.0
008 121026s2012 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
082 _aTS.NTTS
_b2012/N
100 _aNgô, Thị Hương Giang
245 _aNghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh học sinh sản và tình hình khai thác cá Thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1769) nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi tại sông Truồi - Thừa Thiên Huế
_bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.70
_cNgô Thị Hương Giang
260 _aHuế
_c2012
300 _a74,[14] tờ
_c30cm
500 _aNgười HDKH: Lê Thị Nam Thuận
502 _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
520 _aXác định một số đặc điểm sinh học sinh sản và tình hình khai thác cá Thát lát ở sông Truồi nhằm đặt cơ sở đưua ra một số giải pháp bảo tồn phù hợp và phát triển hiệu quả nguồn lợi cá Thát lát
650 _aNuôi trồng thủy sản
_vLuận văn
_xNghiên cứu
_zThừa Thiên Huế
653 _aĐặc điểm sinh học sinh sản
653 _aCá Thác lác
653 _aGiải pháp bảo tồn
653 _aNotopterus notopterus Pallas
910 _aNguyễn Thị Xuân Phương
942 _cKHAC
999 _c3437
_d3437