000 01414nam a2200313Ia 4500
001 00003877
003 OSt
005 20191031091525.0
008 130314s2010 ||||||viesd
020 _c36.000đ
040 _cLIC
041 0 _avie
082 1 4 _a660.6
_bC
100 0 _aNguyễn, Xuân Thành
245 0 0 _aGiáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
_cNguyễn Xuân Thành (Chủ biên)
260 _aHà Nội
_bKhoa học tự nhiên và công nghệ
_c2010
300 _a203tr.
_c27cm.
520 3 _aNội dung tóm tắt: Vị thế của công nghệ vi sinh vật trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nghuyên thiên nhiên. Những nghuyên lý cơ bản của công nghệ vi sinh vật, bản chất của từng loại sản phẩm vi sinh vật. Quy trình công nghệ, hiệu quá tác dụng và phương pháp sử dụng của từng loại sản phẩm dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
650 4 _aNông nghiệp
_vGiáo trình
653 _aCông nghệ vi sinh vật
653 _aGiáo trình
653 _aSản xuất nông nghiệp
700 0 _aVũ, Thị Xuân Hương
700 0 _aĐinh, Hồng Duyên
700 0 _aNguyễn, Thế Bình
700 0 _aVũ, Thị Hoàn
910 0 _aNguyễn Thị Xuân Phương
942 _cGiáo trình
999 _c3877
_d3877