000 01615nam a2200325Ia 4500
001 00000925
003 OSt
005 20191031104241.0
008 110427s1967 ||||||viesd
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
082 1 _a631.491 52
_bĐ
100 1 _aNgô, Nhật Tiến
245 1 0 _aĐất
_bGiáo trình dùng cho sinh viên khoa lâm nghiệp, sinh viên hàm thụ và tại chức
_cNgô Nhật Tiến, Nguyễn Xuân Quát
260 _aHà Nội
_bTrường Đại học Lâm nghiệp
_c1967
300 _a334tr.
_c27cm.
490 _aTủ sách đại học Lâm nghiệp
520 _aTrình bày kiến thức về cơ sở đất: Quá trình hình thành mẫu chất và đất, thành phần cơ giới đất, vi sinh vật đất, chất hữu cơ và mùn trong đất, keo đất và khả năng hấp thụ của đất, dung dịch đất, kết cấu và tính chất vật lý cơ bản, cơ giới đất, nước, không khí và nhiệt độ trong đất, đồ phì đất. Sơ lược về đất thế giới, giới thiệu về đất miền Bắc Việt Nam và phương pháp điều tra phân loại đất miền Bắc Việt Nam
521 _aSinh viên khoa lâm nghiệp, sinh viên hàm thụ và tại chức
650 4 _aĐất
_vGiáo trình
_xKết cấu
_xPhân loại
_zMiền Bắc (Việt Nam)
653 _aĐất
653 _aLâm nghiệp
653 _aGiáo trình
653 _aPhân loại đất
653 _aKết cấu
700 1 _aNguyễn, Xuân Quát
916 _a2010
942 _cSách in
999 _c925
_d925