000 01186nam a2200349Ia 4500
001 00000997
003 OSt
005 20191031093418.0
008 110427s2000 ||||||viesd
020 _c53.000đ
040 _cLIC
041 _avie
044 _avn
080 _a34(V).335
082 1 4 _a343.03
_bV
110 1 _aBộ Tài chính
245 1 0 _aVăn bản pháp quy về quản lý tài chính hành chính - sự nghiệp.
_cBộ Tài chính
_nTập 4
260 _aHà Nội
_bTài chính
_c2000
300 _a388tr.
_c27cm.
520 _aBao gồm các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính,... về quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
650 4 _aTài chính công
_xLuật và pháp chế
_zViệt Nam
650 4 _aCơ quan hành chính sự nghiệp
_xVấn đề tài chính
_xLuật và pháp chế
_zViệt Nam
653 _aQuản lý tài chính
653 _aCơ quan hành chính sự nghiệp
653 _aQuản lý
653 _aTài chính
653 _aLuật
653 _aVăn bản pháp luật
910 _aLệ Huyên
916 _a2002
942 _cSách in
999 _c997
_d997