Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc

Bảo quản lâm sản chủ biên, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Nông - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 220tr. Minh họa 27cm.

Đầu trang nhan đề: Đại học Lâm nghiệp

Nội dung cuốn sách gồm các phần: Tác nhân gây hại lâm sản. Chế phẩm bảo quản lâm sản. Phương pháp bảo quản. Kiểm tra chất lượng bảo quản. An toàn lao động và vấn đề môi trường

41.000đ


lâm sản--Phương pháp bảo quản--Giáo trình
Lâm sản--Chế phẩm bảo quản--Giáo trình
Bảo quản lâm sản--Môi trường--Giáo trình

Chế biến lâm sản Bảo quản lâm sản Môi trường Phương pháp bảo quản Chế phẩm bảo quản

674.3 / B

Powered by Koha