Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thế Đặng

Giáo trình đất Nguyễn Thế Đặng (Chủ biên), Nguyễn Thế Hùng. - Hà Nội Nông Nghiệp 1999 - 203tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo tr. 202 - 203

Giới thiệu nguồn gốc, thành phần cấu tạo và tính chất của đất. Phân loại và sử dụng đất ở Việt Nam.


Đất--Giáo trình
Đất--Phân loại và sử dụng--Việt Nam

Đất Giáo trình Phân loại Việt Nam

631.4

Powered by Koha