Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Lê ,Thanh Bồn

Giáo trình thổ nhưỡng học Lê Thanh Bồn - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 271tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề:Trường Đại học Nông lâm Huế

Cuốn sách này gồm 17 chương: Các khoáng vật và đá hình thành đất. Phong hóa đá và quá trình hình thành đất. Chất hữu cơ của đất. Thành phần hóa học đất và chất dinh dưỡng đối với cây. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất. Dung dịch đất.Thành phần cơ giới của đất. Kết cấu đất. Một số tính chất vật lý và cơ lý của đất. Nước, không khí và nhiệt trong đất. Độ phì nhiêu của đất. Phân loại đất. Đất vùng đồi núi Việt Nam. Đất vùng đồng bằng Việt Nam. Đất lúa nước. Xói mòn đất. Ô nhiễm đất.


Thổ nhưỡng học--Đất--Giáo trình

Giáo trình Đất Thổ nhưỡng Trồng trọt

631.4 / T

631.4

Powered by Koha