Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Trần, Thị Lệ

Giáo trình hóa sinh đại cương Trần Thị Lệ (cb), Hồ Trung Thông (cb), Đinh Thị Hương Duyên - Huế Đại học Huế 2016 - 177tr 24cm

Đầu TTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm Huế

Khái niệm, cấu tạo, đặc điểm tính chất và phân loại các loại hóa học protein và hóa học nucleic acid. Khái niệm, cơ chế xúc tác, bản chất hóa học, phân loại... enzyme. Khái niệm chung và vitamin và các loại vitamin cụ thể.

9786049125904 65000 đ


Hóa sinh--Giáo trình

Hóa sinh Giáo trình Khoa Cơ bản

572 / H

Powered by Koha