Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm

Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Duy Quỳnh Trâm - Huế Đại học Huế 2016 - 169tr. ảnh 24 cm

tài liệu tham khảo tr.148-151

Cung cấp những kiến thức về chất lượng nước và kỹ thuật quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản.

9786049126291 65000 đ


Chất lượng nước--Quản lý
Nuôi trồng thủy sản

Thủy sản Nuôi trồng thủy sản Chất lượng nước

639 / Q

Powered by Koha