Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Nguyễn, Duy Quỳnh Trâm

Giáo trình sinh thái thủy sinh vật Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất - Huế Đại học Huế 2017 - 222tr. 24cm.

Giới thiệu những vần đề chung trong sinh thái học thủy sinh, các nhóm sinh vật ở nước và môi trường sống của chúng. Hoạt động sống của thủy sinh vật, quần thể, quần xã, hệ sinh thái nước Và vần đề ô nhiễm bảo vệ môi trường nước.

70000đ


Thủy sinh vật--Giáo trình

Thủy sinh vật Môi trường sống Sinh thái học

639 / S

Powered by Koha