Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Võ, Kim Cương

Chính sách đô thị Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị Võ Kim Cương - Tái bản - Hà Nội Xây dựng 2017 - 206tr. 27cm.

Trình bày về vấn đề đô thị, đô thị hoá, vai trò của nhà nước trong các vấn đề đô thị và sự tăng trưởng đô thị và quy hoạch đô thị. Giới thiệu các chính sách về đất đai đô thị, nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị, tài chính và xây dựng chính quyền đô thị

9786048221331 95000đ

Chinh sách đô thị Quản lý đô thị

354.34 / C

Powered by Koha