Trung tâm Thông tin - Thư viện (opac header)
Lê, Thị Mận

Lý thuyết tài chính - tiền tệ Lê Thị Mận (Chủ biên), Trần Thị Kỳ - Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung - Hà Nội Lao động - Xã hội 2014 - 570tr. 24cm.

Trình bày những kiến thức về tài chính (ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm và kiểm tra tài chính. Trình bày về tiền tệ ngân hàng gồm: Đại cương về tiền tệ, chế độ lưu thông, biện pháp ổn định, cung - cầu tiền tệ, tín dụng và lãi suất...Hệ thống tài chính quốc tế

Tài chính Tiền tệ Kinh tế

332 / L

Powered by Koha