Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Hồng Sơn

Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương) Phạm Hồng Sơn - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 197tr. 25cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Những thuộc tính chung nhất của các yếu tố hình thành bệnh cảm nhiễm cũng như nghiên cứu sự phổ biến của bệnh trong tập đoàn( thường gọi là dịch tễ học bệnh truyền nhiễm). Những nguyên tắc kỹ thuật phổ quát áp dụng chuẩn đoán và phòng chống bệnh truyền nhiễm .

50000đ


Bệnh truyền nhiễm thú y--Giáo trình

Thú y Bệnh truyền nhiễm

636.089 / B

Powered by Koha