Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Thuận

Giáo trình Động vật học không xương sống Nguyễn Văn Thuận, Lê Trọng Sơn - Huế Đại học Huế 2006 - 327tr. 24cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Phân giới động vật nguyên sinh. Trung động vật và cận đa bào. Động vật đa bào hoàn thiện- Động vật đối xứng tỏa tròn. Động vật không có thể xoang. Các ngành động vật có thể xoang giả. Ngành động vật thân mềm. Ngành giun đốt. Ngành có móc. Ngành chân khớp.Các ngành động vật chưa có vị trí. Động vật có miệng thứ sinh. Các bước phát triển tiến hóa cơ bản và quan hệ phát sinh của động vật.


Động vật không xương sống--Giáo trình

Động vật học Động vật không xương sống

593 / Đ

592

Powered by Koha