Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đoàn, Suy Nghĩ

Giáo trình Lý sinh học Đoàn Suy Nghĩ, Lê Văn Trọng - Huế Đại học Huế 2006 - 204tr 24cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Nhiệt học hệ sinh vật. Động vật học của các phản ứng sinh vật.Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng hóa sinh vào nhiệt độ. Tính thấm của tế bào và mô. Điện trở của tế bào và mô. Điện sinh học. Điện động học. Cơ sở hóa lý của sự hưng phấn. Quang sinh học. Phóng xạ sinh học


Lý sinh học--Giáo trình.

Lý sinh học

571.4 / L

591.76

Powered by Koha