Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đường, Hồng Dật

Kỹ thuật trồng rau ăn lá rau ăn hoa và rau gia vị Đường Hồng Dật - [Hà Nội] Lao động - xã hội 2003 - 112tr. minh họa 19cm

Nội dung cuốn bao gồm: Các loại rau ăn lá và rau ăn hoa. Các loại rau gia vị.

13.000đ


Cây rau--Kỹ thuật trồng.
Rau ăn lá--Kỹ thuật trồng
Rau gia vị--Kỹ thuật trồng
Rau ăn hoa--Kỹ thuật trồng

Trồng trọt Cây rau

635 / K

Powered by Koha