Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đặng,Ngọc Thanh

Bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Yết - Hà nội Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009 - 256tr. Minh họa, ảnh màu 27cm. - Sách Nhà nước đặt hàng .

Đầu trang nhan đề có ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung cuốn sách gồm: Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam . Kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam


Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên--Biển--Việt Nam

Sinh học biển Đa dạng sinh học Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

639.9 / B

Powered by Koha