Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Hữu An

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 6 Cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) Hồ Hữu An, Đinh Thế Lộc. - Hà Nội Lao động -Xã hội 2005 - 69tr. 21cm.

Đầu trang tên sách: Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí

Tài liệu tham khảo: tr.67 - 68

Nguồn gốc lịch sử, đặc tính sinh vật học, điều kiện sinh thái và kỹ thuật trồng cây khoai tây.

10.000đ


Solanum tuberosum L.
Khoai tây--Kỹ thuật trồng

Cây có củ Solanum tuberosum L. Kỹ thuật trồng Trồng trọt Khoai tây

635.21 / C

Powered by Koha