Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kinh tế hộ gia đình ở miền núi giao đất lâm nghiệp Chương trình 327. Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam - Tái bản lần thứ nhất - Hà Nội Nông nghiệp 2000 - 80tr. 19cm.

Quá trình giao đất lâm nghiệp. Những nguyên tắc chính trong chỉ đạo giao đất lâm nghiệp. Các bước tiến hành giao đất lâm nghiệp. Giới thiệu một số xã làm tốt việc giao đất lâm nghiệp.

6.500đ


Đất lâm nghiệp--Miền núi (Việt Nam)

Đất lâm nghiệp Lâm nghiệp

/ K

634.9

Powered by Koha