Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thế Tục

Hỏi, đáp về nhãn, vải Trần, Thế Tục - Tái bản lần thứ 6 - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 160tr. 19cm.

Tài liệu cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về đặc tính sinh vật học, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh và vùng trồng thích hợp, các giống thường gặp và một số biện pháp kỹ thuật nhằm thâm canh tăng năng suất nhãn và vải dưới dạng hỏi đáp.

12.000đ


Nhãn (cây ăn quả)--Kỹ thuật trồng--Hỏi đáp.
Vải (Cây ăn quả)--Kỹ thuật trồng--Hỏi đáp.

Cây ăn quả Trồng trọt Cây nhãn Cây vải

634.2 / H

Powered by Koha