Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Báo cáo Khoa học chăn nuôi thú y: Phần chăn nuôi gia cầm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội đồng Khoa học công nghệ ban Chăn nuôi - Thú y. - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 366tr. 27cm.

Cuốn sách này gồm 42 báo cáo được trình bày tại hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc.

65000


Chăn nuôi gia cầm--Báo cáo khoa học.

Chăn nuôi Gia cầm

636.5

Powered by Koha