Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thanh Trà

Giáo trình Bản đồ địa chính Nguyễn Thanh Trà - Hà Nội Nông nghiệp 1999 - 258tr. 19cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

Những khái niệm cơ bản về bản đồ học. Cơ sở toán học bản đồ. Các phép chiếu bản đồ đã sử dụng ở Việt Nam. Phân bảng và đánh số hiệu bản đồ. Tổ chức thành lập và tổng quát hóa bản đồ. Ngôn ngữ bản đồ. Bản đồ địa chính, địa hình. Chuẩn bị bản đồ để in - in bản đồ. Sử dụng bản đồ. Phân tích, đánh giá chất lượng bản đồ.

Giáo trình dùng cho ngành quản lý đất đai trong các trường Đại học và Cao đẳng

33500


Bản đồ địa chính--Giáo trình

Bản đồ địa chính Quản lý đất đai Bản đồ học

631.4 / B

333(V)

Powered by Koha