Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quy phạm khảo nghiệm giống lúa - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 40tr. 27cm.

Đầu trang tên sách ghi: Chương trình hổ trợ ngành nông nghiệp(ASPS) hợp phần giống cây trồng

Nội dung cuốn sách bao gồm: Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa


Lúa

Khảo nghiệm giống Lúa Trồng trọt

633.18 / Q

633.11

Powered by Koha