Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quy phạm khảo nghiệm giống cải bắp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 16tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp(ASPS) hợp phần giống cây trồng

Nội dung cuốn sách bao gồm: Phương pháp khảo nghiệm. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi. Tổng kết và công bố kết quả khảo nghiệm.

5.200


Cải bắp (Thực vât)--Phương pháp khảo nghiệm.--Giống

Trồng trọt Cải bắp

635.34 / Q

635.1

Powered by Koha