Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lương, Đức Phẩm

Công nghệ vi sinh vật Lương Đức Phẩm. - Hà Nội Nông nghiệp 1998 - 358tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo:Tr.351.

Giới thiệu nguyên lý cơ bản của công nghệ vi sinh vật như nhập môn công nghệ sinh học. Tuyển chọn và bảo quản giống, dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Động học của quá trình vi sinh vật. Những vấn đề kỹ thuật trong lên men. Những sản phẩm của công nghệ vi sinh như sinh khối vi sinh vật, sản xuất protein đơn bào, các sản phẩm lên men, các chế phẩm enzim, các sản phẩm trao đổi chất bậc một và bậc hai (thứ cấp).


Công nghệ vi sinh

Vi sinh vật Công nghệ sinh học Công nghệ vi sinh

660.6 / C

63.630

Powered by Koha