Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng. Tập1 1996 - Hà Nội Nông nghiệp 1997 - 48tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Trung Ương


Cây trồng--Giống--1996--Kết quả khảo nghiệm

Giống Cây trồng Khảo nghiệm Trồng trọt Giống cây trồng

631.52 / K

633/635

Powered by Koha