Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đất Việt Nam Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 triệu Đất Việt Nam Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1000000 Hội Khoa học đất - Hà Nội Nông nghiệp 1996 - 171tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo: tr161 - 168

Giới thiệu phân loại đất, chú dẫn bản đồ đất tỉ lệ 1/ 1 triệu và mô tả đất theo nhóm và đơn vị.


Đất--Việt Nam

Quản lý đất Đất Bản đồ

631.4

Powered by Koha