Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Gia Định

Giáo trình Cơ sở toán học Nguyễn Gia Định - Huế Nxb. Đại học Huế 2008 - 159tr. 30cm.

Nội dung giáo trình bao gồm: Lôgic toán và tập hợp. Ánh xạ. Quan hệ. Số tự nhiên và số nguyên. Số hữu tỉ, số thực và số phức. Đa thức.

28.000đ


Toán học--Lôgic toán--Giáo trình

Toán học Lôgic toán Giáo trình

511 / C

Powered by Koha