Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Seidman, Lisa A.

Basic laboratory methods for biotechnology Textbook and laboratory reference = Phương pháp kỹ thuật sinh học trong phòng thí nghiệm đại cương Giáo trình và tham khảo Lisa A. Seidman, Cynthia J. Moore. - Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall 2000 - vi, 751 tr. Minh họa 28 cm.


Biotechnology--Laboratory manuals.
Công nghệ sinh học--Phương pháp thí nghiệm--Sách tham khảo

Công nghệ sinh học


Luận văn

660.6 / B

Powered by Koha