Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Black, Jacquelyn G.

Microbiology Principles and explorations = Vi sinh học đại cương và nâng cao Jacquelyn G. Black. - Xuất bản lần 7 - Hoboken, NJ J. Wiley & Sons 2008 - 846 tr. Minh họa màu 29 cm

9780470107485


Microbiology
Vi sinh vật

Vi sinh vật

579 / M

Powered by Koha