Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Plant biotechnology and plant genetic resources for sustainability and productivity = Kỹ thuật sinh học cây trồng và nguồn di truyền thực vật bền vững trong sản xuất Biên tập bởi Kazuo N. Watanabe, Eija Pehu. - San Diego, Calif., U.S.A. Austin, Tex. R.G. Landes Co. Academic Press 1997 - 247 tr. 26 cm. - Biotechnology intelligence unit (Unnumbered) .


Includes bibliographical references and index.

1570594198 (alk. paper)


Plant biotechnology.
Crops--Genetic engineering.
Công nghệ sinh học thực vật
Thực vật--Di truyền

Sinh học Công nghệ sinh học Di truyền Thực vật

660.6 / P

Powered by Koha