Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Goujon, Ph.

From biotechnology to genomes the meaning of the double helix = Từ kỹ thuật sinh học đến hệ gen Diễn giải đường xoắn đôi Philippe Goujon. - Singapore [River Edge], N.J. World Scientific Pub. Co. 2001 - xxiv, 782 tr. . 23 cm.

Includes bibliographical references and indexes.

9810243286


Gene mapping--Forecasting.
Human gene mapping--Forecasting.
Di truyền học
Công nghệ sinh học
Biotechnology--Forecasting.--Technological innovations

Công nghệ sinh học Di truyền học bản đồ gen Gen

576.5 / F

Powered by Koha