Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Xuân Giao

Bệnh cá, tôm, cua, lươn, ếch, baba và biện pháp phòng trị Nguyễn Xuân Giao - Thanh Hóa Nxb. Thanh Hóa 2008 - 168 tr. 19 cm

25.000đ


Thủy sản--Biện pháp phòng trị--Bệnh

Biện pháp phòng trị Bệnh Tôm Cá Thủy sản

639 / B

Powered by Koha