Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Quốc Thanh

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác bền vững đối với cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) ở Tây nguyên. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 4.01.01. Dương Quốc Thanh - Huế 2005 - 85tr.,pl. 30cm.

Người HDKH: Nguyễn Minh Hiếu

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005.

Điều tra đánh giá thực trạng và các biện pháp kỹ thuật chính sản xuất hồ tiêu ở Tây nguyên để đề xuất những giải pháp phù hợp cho sản xuất hồ tiêu. Mặt khác nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác ổn định để nghề trồng tiêu được phát triển.


Cây hồ tiêu--Nghiên cứu--Tây Nguyên--Luận văn

Cây hồ tiêu Kỹ thuật canh tác Biện pháp kỹ thuật

NH.TT / 2005/D

Powered by Koha