Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quy định mới về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006 - 122tr. 19cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của kiểm lâm. Các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có lên quan đến tổ chức và hoạt động lực lượng Kiểm lâm

11.000đ


Kiểm lâm--Tổ chức và hoạt động--Viêt Nam.
Rừng--Luật và pháp chế--Việt Nam.
Kiểm lâm--Luật và pháp chế--Viêt Nam.

Luật Tổ chức và hoạt động Kiểm lâm

634.902 6 / Q

34

Powered by Koha