Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Dũng

Nghiên cứu đề xuất tiến trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp cấp xã có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn huyện A lưới. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Hồ Dũng - Huế 2007 - 85tr.,pl. Minh họa (ảnh màu). 30cm.

Người HDKH: Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007.

Tài liệu tham khảo (Cuối chính văn).

Đánh giá thực trạng công tác quản lý hiện nay, mặt khác phân tích công tác quy hoạch sử dụng đất và giao đât lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tìm hiểu và đề xuất tiến trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp cấp xã có sự tham gia của cộng đồng.


Quản lý đất đai--Nghiên cứu--A lưới (Thừa Thiên Huế)--Luận văn

Quy hoạch sử dụng đất Khoa học đất Giao đất lâm nghiệp Quản lý đất đai

TNĐ.KHĐ / 2007/H

Powered by Koha