Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Quốc Bảo

Đánh giá đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học đất (Quản lý đất đai) : 60.62.15 Lê Quốc Bảo - Huế 2009 - 159,[16] tờ Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: Lê Thanh Bồn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009.

Tài liệu tham khảo sau chính văn


Đất nông nghiệp--Đánh giá--Huyện Tây Giang (Quảng Nam)--Luận văn

Quản lý đất Đất nông nghiệp Đất

TNĐ.KHĐ / 2009/L

Powered by Koha