Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Marsh, P.Sally

Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam Sally P.Marsh, T.Gordon Macaulay; biên tập Phạm Văn Hùng - Hà Nội (knxb) 2007 - 272tr. 24cm.

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế của Ôx-trây-lia 2007

Sử dụng đất đai luôn là vấn đề cơ bản trong lịch sử cũng như trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam đó là những thách thức lớn và khó khăn. Do đó, sự hiểu biết về chính sách và làm thế nào để xây dựng chính sách giúp đạt được các mục tiêu như sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập cho nông dân và phân phối thu nhập công bằng hơn luôn là những vấn đề rất quan trọng


Chính sách đất đai--Việt Nam.

Chính sách đất đai Đất nông nghiệp

333.76 / P

Powered by Koha