Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Võ, Đức Nghĩa

Nghiên cứu mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải tôm chân trắng thâm canh bằng phương pháp sinh học. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. Võ Đức Nghĩa - Huế 2011 - 119tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Lê Công Tuấn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo (Tr.76 - 78)

Đánh giá khả năng thích ứng theo từng kích cỡ khác nhau của các đối tượng trong môi trường nước thải nuôi tôm chân trắng. Xác định mật độ tối ưu của từng loài đến khả năng xử lý chất hữu cơ khi áp dụng vào mô hình xử lý nước thải nuôi tôm chân trắng.


Chất hữu cơ--Nghiên cứu--Công ty Trường Sơn - tỉnh Thừa Thiên Huế--Luận văn

Nuôi trồng thủy sản Mô hình xử lý chất thải Nuôi tôm chân trắng

TS.NTTS / 2011/V

Powered by Koha