Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tùng Lâm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững ở huyện Cam Lô, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Tùng Lâm - Huế 2011 - 74, [12] tờ Minh họa 30 cm.

Người HDKH: Lê Quang Vĩnh

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp huyện Cam Lộ. Phân tích làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Cam Lộ. Đề xuất các giải pháp hợp lý cho việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Cam Lộ.


Quản lý, sử dụng đất--Nghiên cứu, đánh giá--Quảng Trị--Luận văn

Lâm học Quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

LN.LH / 2011/N

Powered by Koha