Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Trọng Tấn

Đánh giá ảnh hưởng của việc nuôi trồng thủy sản đến đất trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Trần Trọng Tấn - Huế 2011 - 105,[16]tờ Minh họa (ảnh màu) 30cm

Người HDKH: Hoàng Thị Thái Hòa

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo: Tr.103-105

Đánh giá hiện trạng đất nông nghiệp và đất trồng lúa. Đánh giá những ảnh hưởng của việc nuôi trồng thủy sản đến diện tích, năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa tại điểm nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất trồng lúa theo hương hợp lý tại huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.


Đất trồng lúa--Đánh giá--Huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế)--Luận văn

Đất trồng lúa Quản lý đất đai Nuôi trồng thủy sản

TNĐ.QLĐ / 2011/T

Powered by Koha