Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Trọng Cung

Bài giảng sinh học I - Sinh học cơ sở Dùng cho các trường đại học khối Nông Lâm Ngư nghiệp Phan Trọng Cung...[và những người khác] - Hà Nội Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1990 - 234tr. 19cm

Giới thiệu khái quát bản chất của sự sống, cấu túc tế bào, cấu trúc của cơ thể sống, sự trao đổi chất, sinh sản phát triển sinh trưởng, cảm ứng thích nghi, sự tiến hóa. Thế giới của các cơ thể sống.


Sinh học--Lý thuyết--Bài giảng

Sinh học cơ sở Sinh học

571 / S

Powered by Koha