Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Đức Hưng

Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nguyễn Đức Hưng - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 239tr. 25cm.

Chăn nuôi gia cầm thành tựu và xu hướng phát triển. Đặc điểm giải phẩu và sinh lý gia cầm (đặc trưng bên trong và bên ngoài). Giống và công tác giống sức sản xuấy ở gia cầm. Thức ăn và dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi dưỡng gia cầm.

60,000


Gia cầm--Giáo trình

Gia cầm Chăn nuôi gia cầm Giáo trình chăn nuôi

636.5 / C

Powered by Koha