Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Kiệt

Quy hoạch vùng Bài giảng Hồ Kiệt, Lê Minh Khôi - Huế 2001 - 82 tr 29cm.

Trang bìa ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm.

Những vấn đề cơ bản, lý luận chung và các nội dung cơ bản của quy hoạch vùng.


Quy hoạch vùng--Bài giảng

Quản lý đất Quy hoạch vùng

711.5 / Q

Powered by Koha