Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vũ, Đình Quyền

Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Vũ, Đình Quyền - Tp. Hồ Chí Minh Tài chính 2012 - 947tr. 27cm.

Bộ Tài chính

Hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

315.000đ


Văn bản hành chính--Hướng dẫn

Văn bản hành chính Soạn thảo văn bản Hành chính sự nghiệp

652.5 / H

Powered by Koha