Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đào Lệ Hằng

Sử dụng bền vững đất trong nông nghiệp Đào Lệ Hằng - Hà Nội Nxb.Hà Nội 2008 - 147tr. 19cm.

Trình bày các vấn đề chung về nông nghiệp bền vững, đưa ra các giải pháp khi sử dụng và khai thác đất đai, giúp cho nhà nông những kiến thức cần thiết để bảo vệ chính môi trường mà họ đang sống, đảm bảo sức khỏe,không làm kiệt quệ đất đai, có phương pháp canh tác hợp lý để mang lại hiệu quả kinh tế cao

22000


Nông nghiệp bền vững
Nông nghiệp--Khía cạnh đất đai

Đất nông nghiệp Nông nghiệp Nông nghiệp bền vững

333.73 / S

Powered by Koha