Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Tìm hiểu về chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr.134 - 138

Vi sinh vật và chế phẩm vi sinh vật. Các dạng chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp và cách sử dụng nó.

14.000đ


Vi sinh vật
Nông nghiệp--Sử dụng chế phẩm

Nông nghiệp Vi sinh vật

660.6 / T

630.6

Powered by Koha